Zásady ochrany osobních údajů, GDPR

  Zásady ochrany osobních údajů, informace o zpracování a právech klientů dle Nařízení GDPR (dále jen „Zásady ochrany údajů“)

  1. Základní ustanovení 

  1.1. Společnost MID.ALS zavedla a dodržuje zásady pro ochranu osobních údajů fyzických osob s těmito právními předpisy:

  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

  - a dalšími předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů, kterými jsme povinni se při naší činnosti řídit tak jako například zákonem č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

  1.2. Tyto informace jsou určeny pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající.

  1.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů shrnují naše zásady zpracování osobních údajů a slouží a poskytují informace o tom, jakým způsobem zpracováváme a z jakého důvodu zpracováváme osobní údaje. Zároveň zde také uvádíme základní informace o vašich právech a povinnostech podle GDPR.

  2. Pojmy

  - Osobní údaj – informace o vás, například jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, email.

  - Zpracování – jakákoliv operace s vašimi osobními údajů, kterou musíme provádět, například kopírování, kontrola, ukládání, nahlížení, archivace.

  - Způsob zpracování – Osobní údaje zpracováváme elektronicky (v počítači, telefonu, tabletu) nebo v listinné podobě (tiskem).

  Účel – důvodem zpracování vašich osobních údajů jsou ve většině případů plnění zákonných požadavků nebo plnění smlouvy (náš závazek pro vás něco zajistit) nebo oprávněný zájem.

  Oprávněný zájem – O oprávněný zájem se jedná v případě, že vaše osobní údaje nezpracováváme na základě zákonné povinnosti nebo při plnění smlouvy. Oprávněný zájem souvisí s naší podnikatelskou činností, abychom budovali a zachovali naše vztahy s vámi.

  - Zpracování bez souhlasu – V souladu s článkem 6 GDPR je možné zpracovávat vaše údaje bez vašeho souhlasu. Bez souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje v situacích, kdy musíme plnit zákonné povinnosti nebo plníme smlouvu nebo se jedná o náš oprávněný zájem.

  - Zpracování se souhlasem – Zpracovávat vaše údaje se souhlasem budeme vždy, pokud nám to nebude ukládat zákon, nebudeme plnit smlouvu nebo k tomu nebudeme mít oprávněný zájem. Před poskytnutím souhlasu byste měli být jasně a srozumitelně informováni o rozsahu a účelu zpracování.

  - Plnění smlouvy – Plnění smlouvy je například zprostředkování prodeje nemovitosti, tak od vás potřebujeme váš telefon, email, abychom se s vámi domluvili na termínu schůzky. Abychom věděli, kam máme přijet, tak budeme potřebovat adresu vaší nemovitosti. Pro zpracování odhadu nemovitosti potřebujeme vědět například stáří nemovitosti a další podobné informace.

  - AML zákon – Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

  3. Jaké údaje zpracováváme

  3.1. Osobními údaji jsou veškeré informace o vás, klientech.

  - Identifikační údaje – jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, rodinný stav, podpis.

  - Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační údaje, bankovní spojení.

  - Údaje týkající se vašeho pracovního poměru či jiných pracovněprávních vztahů

  - Údaje o službách poskytnutých společností MID.ALS, druh a rozsah poskytnuté služby (například zprostředkování prodeje nemovitosti) a další údaje, které se poskytnutí služby týkají.

  - Údaje z komunikace mezi vámi a námi, údaje související se sjednáním a plněním smluv o poskytnutí realitních nebo jiných služeb.

  4. Důvod zpracování vašich údajů

  4.1. V souladu s článkem 6 GDPR zpracováváme vaše osobní údaje pro účely splnění či uzavření smlouvy s vámi (abychom vám mohli poskytnout realitní službu), dále pro splnění naší právní povinnosti (abychom se nedostali do problémů se zákonem) a dále z titulu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany (abychom budovali a zachovali naše vztahy s vámi).

  4.2. Vždy zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro stanovené účely a po dobu nezbytnou ke splnění příslušného účelu.

  4.3. Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, ale na základě právních titulů zpracovávání uvedených v odst. 4.1.

  4.4. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  - poskytnutí realitních služeb

  - identifikace a kontrola dle AML zákona

  - vypořádání odměny za zprostředkovávání prodeje, nákupu, výkupu nebo pronájmu nemovitosti

  - vyúčtování odměny za ostatní služby

  - bezpečnost a ochrana majetku

  - plnění daňových a účetních povinností

  - vyhodnocení vaší spokojenosti s poskytnutými službami (reference, průzkum spokojenosti)

  - řešení reklamací

  5. Jak vaše údaje zpracováváme

  5.1. Osobní údaje zpracováváme elektronicky ( v počítači, telefonu, tabletu) nebo v listinné podobě.

  6. Kdo má přístup k osobním údajům

  6.1. Při své činnosti předáváme osobní údaje třetím stranám, tzn. zpracovatelům osobních údajů, a to pouze takovým, kteří vaše osobní údaje bezpečně zpracovávají v souladu s GDPR.

  6.2. Poskytujeme nebo můžeme poskytovat osobní údaje například následujícím kategoriím zpracovatelů či příjemců osobních údajů:

  - účetní a daňoví poradci

  - dodavatelé IT služeb a systémů

  - finanční poradci, znalci a odhadci

  - advokáti

  - další osoby a subjekty, pokud to z povahy poskytovaných služeb vyplývá, anebo jste nám k tomu udělili pokyn, anebo pokud je to nezbytně nutné z důvodu vašich opodstatněných zájmů(například splnění vaší povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy, například zajištění finanční hotovosti)

  7. Jaká máte práva

  7.1. Abychom věděli, že vaše níže uvedená práva chcete uplatňovat skutečně vy, můžeme vás požádat o prokázání vaší totožnosti.

  7.2. Právo na poskytnutí informací Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Rádi vám poskytneme informace týkající se zpracování vašich osobních údajů a to:

  naše identifikační a kontaktní údaje
  účely zpracování osobních údajů
  případné příjemce osobních údajů
  případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci

  7.3. Právo na poskytnutí informací pro jiná zpracování Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  V případě, kdy bychom chtěli vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, tak vám potřebné informace poskytneme ještě před dalším zpracováním.

  7.4. Právo na přístup k osobním údajům Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Máte právo na získání potvrzení, zda jsou či nejsou námi zpracovávány vaše osobní údaje. Pokud zpracovávány jsou, tak máte právo k nim získat přístup a na informaci o

  účelu zpracování osobních údajů
  kategorii dotčených osobních údajů
  příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
  plánované době uložení osobních údajů
  existenci práva požádat od nás opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  právo podat stížnost u dozorovaného úřadu
  zdroji osobních údajů
  skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  opatření přijatých při předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP.

  7.5. Právo na opravu Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Jestliže budou některé vaše osobní údaje neúplné, nepřesné nebo zastaralé, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Pokud byste se rozhodli sdělit nám další osobní údaje, tak toto doplnění nesmí překročit účel, pro který jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

  7.6. Právo na výmaz Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Máte právo na výmaz vašich osobních údajů v tomto případě

  vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány
  odvoláte udělený souhlas a neexistuje žádný další důvod zpracování
  vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti
  vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb

  Pokud nastane některá uvedená situace, tak máme povinnost vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výjimkou, kdy se práva na výmaz nelze domáhat, plynou zejména z plnění povinností stanovených právními předpisy.

  7.7. Právo na omezení zpracování Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  V tomto případě máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů

  popíráte přesnost vašich osobních údajů
  zpracování vašich osobních údajů z naší strany je protiprávní a odmítáte jejich výmaz a žádáte omezení
  vaše osobní údaje nadále nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  vznesli jste námitku proti zpracování a dochází k posuzování vašich a našich zájmů.

  O zrušení omezení zpracování vás budeme předem informovat. Výjimky, kdy se práva na omezení zpracovávají nelze domáhat, plynou zejména z plnění povinností stanovených právními předpisy.

  7.8. Oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Musíme o všech opravách, výmazech nebo omezení zpracování vašich osobních údajů informovat veškeré příjemce vašich osobních údajů. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné, nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. O příjemcích musíte být informováni, pokud tuto informaci požadujete.

  7.9. Právo vznést námitku Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli pro účely plnění smlouvy nebo se souhlasem. V takovém případě vám vaše osobní údaje předáme ve strojově čitelném formátu, a to za podmínky, že vaše osobní údaje v takové podobě zpracováváme.

  7.10. Právo vznést námitku

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. Pokud v těchto případech neprokážeme závažné oprávněné důvody obhajobou právních nároků, nebudeme osobní údaje nadále zpracovávat. V případě, že podáte námitku proti zpracování osobních údajů shromážděných pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, nebudou z naší strany osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

  7.11. Oznamování případů porušení bezpečnosti Číst dále tady umístit rozbalení a umístit text níže

  Máte právo být informován, pokud dojde k takovému porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

  8.Jak postupovat v případě žádostí, dotazů, námitek, nejasností, stížností nebo podnětů

  8.1. Pokud máte jakoukoli žádost, dotaz, námitku, stížnost, nejasnost nebo podnět ke zpracování vašich osobních údajů (dále jen „Žádost“), neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  8.2. Žádost nám můžete poslat prostřednictvím emailové zprávy nebo písemně. Emailovou a korespondenční adresu naleznete v záložce kontakty proklik do kontaktů.

  8.3. V případě, že Žádost bude obsahovat všechny potřebné údaje a informace, abychom Žádost mohli vyřídit, budeme vás kontaktovat a informovat o výsledku. V případě, že v Žádosti nebudou všechny potřebné údaje, budeme vás nejprve kontaktovat kvůli doplnění.

  8.4. Abychom zjistili, zda jste žádost podali skutečně vy, tak vás můžeme požádat o prokázání vaši totožnosti nebo poskytnutí jiných nezbytných informací.

  8.5. Kontaktovat vás budeme nejdéle do 1 měsíce od přijetí vaší žádosti.

  9. Úřad na ochranu osobních údajů

  9.1. Kdykoli se máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.